Taide- ja tatuointistudio Kauhajoella

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeästi rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Anna Kuparinen, Nanna’s Art
2142101-5

Yhteystiedot:
Vuorennevantie 82
61800 kauhajoki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Nanna’s Art
Vuorennevantie 82
61800 Kauhajoki

0400861115

posti(at)nannasarttattoo.fi

Tietosuojavastaava

Sama kuin edellä

2. Rekisteröidyt

-asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

· Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

· Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan täyttämä asiakaslomake/sopimus suojaa yrittäjää ja antaa yrittäjälle vastuuvapauden, mikäli tatuointi aiheuttaa asiakkaalle terveydellistä tai kosmeettista haittaa.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

asiakassuhteen hoitamiseen, maksuperintään ja sopimusrikkeeseen liittyen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

-nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus

-terveystietoja suojaamaan yrittäjän hyvinvointia

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Nanna’s Art
Vuorennevantie 82
61800 Kauhajoki

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Asiakastietoja ei käytetä markkinointiin

Poisto-oikeus

Rekisteröidyn tietoja säilytetään paperisella asiakaslomakkeella lakisääteisesti 10 vuotta, jonka jälkeen lomakkeet hävitetään asianmukaisesti. Asiakkaan tietoja ei poisteta rekisteristä ennen tätä.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä on lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksiaikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole mahdotonta.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

– asiakkaalta itseltään tatuoinnin oton yhteydessä
paperiselle asiakaslomakkeelle

– asiakkaalta itseltään muun yhteydenoton kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja tarvitaan ainoastaan maksuperintään, sopimusrikkeeseen tai rikokseen liittyvissä asioissa. Tällöin tiedot luovutetaan ainoastaan viranomaisille.

Olemme lisäksi varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme seuraavia palvelutarjoajia:

RS-tili ky
Scene Group Oy

8. Käsittelyn kesto

· Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

Asiakaslomakkeet säilytetään 10 vuotta

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä on ainoa tietojen käsittelijä

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Kauhajoella 24.5.2018
Nanna’s Art
Anna Kuparinen